Adatkezelési szabályzat

 

1.   Elöljáróban

Jelen Adatkezelési Szabályzat tartalmazza a sisakhuzat.hu weboldalon elérhető, – az Intercover Kft. üzemeltetése alatt lévő – szolgáltatások igénybevételének felhasználó általi használatának adatkezelési feltételeit.

Az Általános Szerződési Feltételek a https://sisakhuzat.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ címen érhetők el.

Az Evercover Sisakhuzatok webáruházának célja, hogy vásárlóinak, ügyfeleinek pontos és hiteles információt nyújtson.

A sisakhuzat.hu címen megjelenő Evercover Sisakhuzatok adatkezelési szabályzata folyamatosan elérhető a https://sisakhuzat.hu/adatkezelesi-szabalyzat címen. Az Adatkezelési szabályzat magyar nyelven fogalmazódott.

A sisakhuzat.hu – továbbiakban Intercover Kft. -, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Intercover Kft. fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési szabályzat bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az info@sisakhuzat.hu email címre és igyekszünk mielőbb megválaszolni kérdését.

Az Intercover Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Intercover Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Intercover Kft. adatkezelési szabályzata összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi LXIII. törvény– a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény).
 • évi CXIX. törvény– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.).
 • évi C. törvény– a számvitelről (Számv. tv.).
 • évi CVIII. törvény– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
 • évi XLVIII. törvény– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

2. Fogalmak

 • személyes adat:

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 • hozzájárulás:

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 • tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 • adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 • adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 • adattovábbítás:

ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 • nyilvánosságra hozatal:

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 • adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 • adatzárolás:

az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

 • adatmegsemmisítés:

az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 • adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 • adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

 • harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 • harmadik ország:

minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

3. Alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés).

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Intercover Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük felhasználóinkat és látogatóinkat.

Szeretnénk felhívni az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

5. A honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a www.sisakhuzat.hu portál látogatása során az Evercover Sisakhuzatok webáruház üzemeltetője, az Intercover Kft. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 5 év.

A Sisakhuzat.hu webáruházban elérhető hivatkozások a sisakhuzat.hu-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek.

Külső szerveren, a Google Analytics szoftver segítségével mérjük a honlap látogatottsági adatait és egyéb webanalitikai adatok független mérését és auditálását.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök > Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A Sisakhuzat.hu webáruház a Google Adwords remarketing követő kódjait is használhatja bizonyos esetekben. Ennek alapja az, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A sisakhuzat.hu-t felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok webáruháztól.

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

 

6. Regisztráció

A Sisakhuzat.hu webáruházban lehet vásárolni regisztráció nélkül is, de a weblapra látogató dönthet úgy is, hogy regisztrál.

 • Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
 • A kezelt adatok köre: felhasználó e-mail címe, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, faxszám, cégnév, üzleti- vagy magán hírlevélre feliratkozás, a regisztráció dátuma és időpontja, a vásárlás dátuma és időpontja, a megrendelés további adatai, a felhasználó IP címe és host adatai.
 • Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.
 • Adattovábbítás: online fizetés esetén a tranzakció azonosító, a megrendelés összege, dátuma és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító OTP Bank Nyrt, Barion és a PayPal felé. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – az info@sisakhuzat.hu e-mail címen lehet kérni.

 

 7. Hírlevél szolgáltatásunk

 • Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
 • A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.
 • Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
 • A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, e-mailben az info@sisakhuzat.hu valamint egyéb elérhetőségeinken lehet kérni: https://sisakhuzat.hu/kapcsolat/
 • Hírleveleinkre a www.sisakhuzat.hu/hirlevel címen iratkozhat fel és iratkozhat le a felhasználó.
 • Amennyiben a sisakhuzat.hu webáruház szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, problémája van, a https://sisakhuzat.hu/kapcsolat/ címen kapcsolatba léphet a webáruház munkatársával.
 • A sisakhuzat.hu a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

 

8. Egyéb adatkezelések

 • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 • Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
 • A sisakhuzat.hu webáruház kiadója – az Intercover Kft. –  a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Intercover Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Intercover Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Intercover Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

10. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére Az Intercover Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kérésre írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Intercover Kft. költségtérítést állapít meg.

Az Intercover Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Intercover Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Intercover Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Intercover Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Intercover Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

11. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100

Telefax: 06.1.269.3541

E-mail: adatved@obh.hu

 

12. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Cégnév: Intercover Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Intercover Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.

Adószám: 24723200-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-178986

Számlavezető bank: OTB Bank Nyrt.

Számlaszám: 11712073-20001821-00000000

 

13. Az adatvédelmi felelős, adatvédelmi kérdésekben kapcsolattartó személy neve, beosztása, elérhetősége:

Kellner Gyöngyi
ügyvezető
E-mail: kellner.gyongyi@sisakhuzat.hu
Tel.: 06 70 530-3970

 

14. Adatkezelési nyilvántartási szám: 

NAIH-94707/2016.